top of page

文章课程

  • 1

關於

→ 什么是文章? → 确定的物品是什么 → 什么是不定冠词? → 中性冠词 lo 是如何工作的? → 冠词什么时候不用西班牙语? → 某些介词如何与冠词缩合? ---------------------------------------------- ---------------------------------- 在本课程中,您会发现许多解释性视频(西班牙语,带英文字幕)、带有听力理解练习的视频/音频、阅读理解文本、PDF、学习和理解西班牙语文章的练习。

您也可以透過行動應用程式加入這計劃。

總覽

已經是參與者了嗎? 登入

bottom of page