top of page

代词课程

  • 1

關於

什么是代词? 代词有多少种类型? ---------------------------------------------- ---------- 在本课程中,您会发现许多解释性视频(西班牙语,带英文字幕)、带有听力理解练习的视频/音频、阅读理解文本、PDF、学习和理解西班牙语代词的练习。

您也可以透過行動應用程式加入這計劃。

總覽

已經是參與者了嗎? 登入

bottom of page